KlantNr

Paswoord

Gebruiker

Klantnummer

Email

Paswoord

Herhaal Paswoord

Gebruiker (optioneel)

ParagraphPrivacy policy


Deze policy bevat de richtlijnen die Dupont Sanitair hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘AVG’, in het Engels ‘GDPR’) en andere relevante wet- en regelgeving, zoals de wet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018.

De naamloze vennootschap ‘Dupont M.’, hierna Dupont Sanitair, met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 297 en met btw-nummer BE 0411.617.322, staat als verwerkingsverantwoordelijke in voor de verwerking van heel wat gegevens van leveranciers en klanten.

Een deel van deze gegevens hebben ook betrekking op persoonsgegevens en in dit kader willen we meedelen op welke wijze persoonsgegevens door ons worden verwerkt en hoe we deze beschermen en beveiligen.


Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevensHieronder wordt opgesomd voor welke doeleinden Dupont Sanitair persoonsgegevens verwerkt en op welke grondslag deze verwerking steunt.

De betrokkenen zijn ofwel bezoekers van onze website, afnemers van onze producten (klanten) in onze showrooms, e-shop of app (Installhub) of partijen waar wij mee samenwerken (leveranciers). Deze betrokkenen wensen wij door middel van dit document zo optimaal mogelijk te informeren.


Dienstverlening

Dupont Sanitair is sinds jaar en dag actief in allerhande oplossingen voor verwarming en sanitair. Dit omvat tevens pompen, ventilatie, waterbehandeling en hernieuwbare energie. Teneinde haar klanten de best mogelijke service te kunnen bieden, worden persoonsgegevens van onze leveranciers en klanten door Dupont Sanitair verwerkt.

Het gaat onder meer om de volgende categorieën persoonsgegevens:

    •  Financiële identificatiegegevens (KBO nummer (indien van toepassing),
       bankrekeningnummer, aankoophistoriek,…)
    •  Contactgegevens (Klantnummer, adres, GSM en e-mail).

Wij verzamelen deze persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkenen, ofwel in onze showroom ofwel via onze e-shop en app “Installhub” (zie 1.2.)

De doeleinden voor deze verwerkingen maken integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. Wij verwerken persoonsgegevens enerzijds om de bestellingen en/of leveringen correct te kunnen uitvoeren en anderzijds ook om te kunnen factureren. Ook nemen wij soms contact op met klanten, leveranciers en hun respectievelijke werknemers om meer informatie te verkrijgen of te geven met betrekking tot een order.

Klantondersteuning hoort hier ook bij: het opvolgen van eventuele klachten of problemen met betrekking tot een product. Ten slotte kunnen dergelijke verwerkingen ook plaatsvinden in het kader van debiteurenbeheer.

Met betrekking tot onze leveranciers beheert Dupont Sanitair de contactgegevens met als doel hen te contacteren en informeren inzake onze dienstverlening, alsook in het kader van communicatiedoeleinden. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld bij de leveranciers via business card of e-mail.

Dupont Sanitair heeft hierbij als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, in het kader van haar bedrijfscontinuïteit.


E-commerce


Dupont Sanitair spant zich maximaal in teneinde haar klanten zo efficiënt en vlot mogelijk te kunnen helpen aan het juiste product. Omwille van deze redenen heeft Dupont Sanitair een e-shop en een app “Installhub” in het leven geroepen.

Installhub

In de app “Installhub” verzamelt Dupont Sanitair:

    •  Financiële identificatiegegevens (KBO nummer (indien van toepassing),
       bankrekeningnummer, aankoophistoriek,…)
    •  Contactgegevens (Klantnummer, adres, GSM en e-mail).
    •  Accountinformatie
    •  Stemopname ingeval van mondelinge commentaar bij bestelling.

Ook heeft de app “Installhub” toegang tot de camera en microfoon van uw smartphone. Hiervoor geeft u uw expliciete toestemming bij de installatie van de app in de Play Store. U kunt deze toestemming ook ten allen tijde weer intrekken op het niveau van uw smartphone-instellingen.

Indien u de app “Installhub” echter geen toestemming geeft voor het gebruik van camera en microfoon bent u er zich van bewust dat bepaalde functionaliteiten van de app niet naar behoren zullen werken (scannen van productcodes & mondeling commentaar). Uiteraard kunt u in dit geval wel nog steeds manueel producten toevoegen en schriftelijke commentaar neerpennen.

E-shop

In de e-shop verzamelt Dupont Sanitair:

    •  Financiële identificatiegegevens (KBO nummer (indien van toepassing),
       bankrekeningnummer, aankoophistoriek,…)
    •  Contactgegevens (Klantnummer, adres, GSM en e-mail).
    •  Accountinformatie

In beide gevallen (Installhub & e-shop) wordt ook informatie van uw browser, computer of mobiel apparaat verzameld, die ons voorzien van technische informatie wanneer u de services opent of gebruikt. Deze technische informatie omvat apparaat- en netwerkinformatie, cookies, logbestanden en analytische informatie (Google Analytics).

Installhub & e-shop maken gebruik van logbestanden. De informatie opgeslagen in deze bestanden bevat IP-adressen, het browsertype, de internet serviceprovider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina's, het platformtype, de datum/tijdstempel en het aantal klikken. Deze informatie wordt gebruikt deze diensten te beheren, te beschermen en te beveiligen.


Website & marketing


Maak een afspraak & contact

Dupont Sanitair maakt het mogelijk dat eventuele geïnteresseerden op eenvoudige wijze een afspraak kunnen maken in haar showroom, door de module ‘Maak een afspraak’ op haar website. Ook maakt zij het mogelijk dat eventuele geïnteresseerden een vraag kunnen stellen of een bezoek kunnen brengen aan haar showroom(s).

In deze gevallen verzamelt Dupont Sanitair de volgende gegevens:

      -  Naam (voornaam & achternaam)
      -  E-mailadres
      -  Telefoon
      -  Installateur – Bouwfirma – Project

Dupont Sanitair verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de precontractuele uitvoering van de overeenkomst, in het geval van het opvolgen van de afspraak en op basis van haar gerechtvaardigd belang, bij het opvolgen van vragen en/of opmerkingen.

Marketing


Dupont Sanitair tracht haar klanten via een nieuwsbrief te informeren en op de hoogte te houden van acties en promoties met betrekking tot nieuwe producten.

Bij het uitsturen van deze folders (elektronisch of per post), worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

  •  naam en voornaam
  •  adres
  •  e-mailadres

Dupont Sanitair doet dit op basis van gerechtvaardigd belang. Wij besteden immers grote zorg aan het selecteren van acties en het creëren van mooie promoties, zodat dit zeer nauw aansluit bij de interesses of toekomstperspectieven van de ontvangers.

De ontvangers zijn ook steevast bestaande klanten, die reeds een product hebben aangekocht bij Dupont Sanitair.Recht op bezwaar

Dupont Sanitair zal hierbij steevast voorzien in een opt-out mogelijkheid voor de klant.

Het is ook ten allen tijde mogelijk, en dit kosteloos, bezwaar te uiten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Men kan hierbij een eenvoudig verzoek richten tot Dupont Sanitair, te bereiken via het e-mailadres info@dupontsanitair.be.

Bewaartermijnen


Hoelang de persoonsgegevens die door Dupont Sanitair worden bewaard, hangt af van het doeleinde.

In het kader van haar dienstverlening worden deze persoonsgegevens bewaard zolang deze onderdeel uitmaken van een contractuele relatie, conform de wettelijke verplichtingen die Dupont Sanitair daartoe heeft of tot zolang deze gegevens noodzakelijk zijn om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Na een contractuele relatie worden deze gegevens bewaard, overeenkomstig de boekhoudkundige bewaartermijnen en contractuele verjaringstermijnen.

In het kader van marketing worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de campagnes van Dupont Sanitair en indien u hiertegen zelf geen bezwaar hebt geuit.

In het kader van het ‘maak een afspraak’ formulier op de website worden uw persoonsgegevens bewaard zolang het nodig is om de afspraak op te volgen en een eventuele vraag af te ronden.


Rechten

Als leverancier, klant of derde wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschik je over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door ons worden verricht.

Om uw rechten uit te oefenen, dient men zich te wenden tot Dupont Sanitair, te bereiken via het e-mailadres info@dupontsanitair.be.

Dupont Sanitair is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer je het verzoek tot uitoefening van jouw rechten via voormelde procedure aan de bevoegde dienst overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn.

Men beschikt als betrokkene over onderstaande rechten.

Recht op inzage en toegang

Men heeft een recht op toegang tot de persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen via het e-mailadres info@dupontsanitair.be. Men kan ten allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van de beschikbare persoonsgegevens.

Recht op verbetering, wissing en beperking

Men kan als betrokkene zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. Men kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. Men kan eveneens vragen de persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.

Recht van bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling

Men kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen. Indien men zich wenst te verzetten tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hoef je hiervoor geen reden op te geven.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst. Profiling gebeurt niet op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Recht op het intrekken van toestemming

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

Recht op overdraagbaarheid

Onder de voorwaarden bepaald in de GDPR heeft men het recht om de persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt vragen de gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.


Doorgifte aan derden

Dupont Sanitair verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt in het kader van een wettelijke verplichting.

In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving ons ertoe de persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan Dupont Sanitair de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.

Ook ingeval van een reorganisatie, fusie of overname, behoudt Dupont Sanitair zich het recht voor om persoonsgegevens kenbaar te maken aan derden in het kader van een due diligence.

In de mate van het mogelijke zal u op de hoogte gesteld worden van de doorgifte aan voormelde derden. Dupont Sanitair verbindt zich er tevens toe dat ingeval van ontsluiting van persoonsgegevens aan derden de nodige maatregelen zullen worden genomen om de vertrouwelijkheid te garanderen.


Ontvangers van gegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel intern binnen Dupont Sanitair doorgegeven op basis van een “need to know”-principe.

Teneinde de bovenvermelde doeleinden te kunnen bewerkstellingen schakelt Dupont Sanitair soms derde partijen in. Dit kunnen zijn (niet-limitatief): banken, verzekeraars, boekhouders, websitebouwers,…

Voor de app “Installhub” wordt ook Google Analytics ingeschakeld.

In de overeenkomsten met al deze derde partijen werden de nodige garanties ingebouwd om de overdracht in overeenstemming te brengen met de relevante data protectie regelgeving, zij het door middel van een verwerkersovereenkomst, zij het door middel van het bepalen van de respectievelijke hoedanigheden.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Dupont Sanitair garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. De noodzakelijke passende, technische en organisatorische maatregelen werden genomen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Binnen Dupont Sanitair worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een centraal CRM-pakket, met passende beveiliging. Hetzelfde geldt voor onze e-mailclient.


Klachten

Indien u meent dat jouw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.


Wijzigingen

Dupont Sanitair behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.

Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, nemen wij alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DUPONT NV


Tenzij andere bepalingen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk vastgesteld werden, worden volgende verkoopsvoorwaarden door beide partijen aanvaard. In elk geval worden verkoopsvoorwaarden op het briefpapier en andere documenten van onze klanten gedrukt, niet aangenomen.

1. Bestelorders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig en bindend na acceptatie door de directie. Deze beschikt over een termijn van 14 dagen om een bestelorder te weigeren.

2. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.

3. De leveringstermijnen worden enkel ten indicatieven titel bepaald en zonder verbintenis van onzentwege. Er kan ons in geen geval schadevergoeding gevraagd worden wegens vertraging of late levering. Het verstrijken van een levertermijn kan geen vernieting van bestelling meebrengen, zonder ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.

4. Zekere gevallen geven ons het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zoals oorlog, staking, lock-out, epidiemieën, brand en ongevallen of iedere oorzaak welke een wijziging in de economische toestand tot gevolg zou hebben.

5. Alle aangenomen bestelorders sluiten de verplichting in tot volledige afname van de bestelde goederen. Bij niet-afname, na sommatie van de verkoper, of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen, dit alles zonder geldige reden, heeft de verkoper het recht de bestelling te vernietigen en zal door de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het totale bedrag van de niet-afgenomen goederen.

6. De firma behoudt zich, ten allen tijde, het recht voor, een voorafbetaling van minimum 40% van de bestelling te vragen vooraleer tot levering over te gaan.

7. De ontvangst van de goederen wordt verondersteld te geschieden in onze magazijnen. Geen enkele terugname komt aldus in aanmerking behoudens voorafgaand akkoord. Alle stukken en toestellen zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende een periode van één jaar, voor zover de gebreken geen uitstaans hebben met de plaatsing of de installatie. De stukken die fabricagefouten vertonen en als dusdanig bevonden zijn, worden vervangen tegen afgifte van het gebrekkig stuk, doch onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de vervanging van deze stukken, zonder terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling om welke reden ook. Na verloop van deze periode van één jaar, is de verkoper geen enkele vrijwaring meer verschuldigd, ook niet deze op grond van art. 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

8. De goederen worden enkel teruggenomen als ze in goede staat verkeren, zich in de onbeschadigde originele verpakking bevinden, in normale voorraad gevolgd worden en het nummer van de afleveringsbon opgegeven wordt. Een vermindering van 20% wordt alsdan toegepast op de aangerekende prijs.

9. Het ondertekenen voor ontvangst van de levering op de werf, door de klant of zijn installateur, geldt als aanvaarding van het geleverde voor wat betreft de aantallen en de zichtbare toestand.

10. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de beschadigingen die zich zouden kunnen voordoen aan de apparaten, gedurende hun verblijf op de werken of gedurende de plaatsing door de installateur.

11. Het is ons personeel niet toegelaten de goederen op de verdiepingen of in de kelders te dragen.

12. In geval van niet-betaling binnen de dertig dagen, te rekenen van de ontvangst van de factuur of van de levering, zal het verschuldigde saldo automatisch en van rechtswege een intrest dragen gelijk aan de referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 7 punten en afgerond tot het hogere halve procent.

13. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 Euro en een maximum van 2.000 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. In geval van wanbetaling is de debiteur alle buitenrechtelijke invorderingskosten verschuldigd die NV Dupont M. heeft moeten maken om de factuur te innen.

14. Bij niet-betaling te Wervik op de vervaldag wordt van een gedeeltelijke of totale levering, het saldo of volgende bestellingen nietig verklaard en de vereffening van alle verschuldigde bedragen opgeëist.

15. Bij factuurbedrag minder dan 25 Euro worden 2 Euro administratiekosten aangerekend.

16. De betaling van een factuur betekent geen kwijting van de voorafgaande facturen.

17. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

18. De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen geschiedt slechts na volledige betaling. De geleverde goederen blijven aldus de eigendom van NV DUPONT tot na algehele betaling ervan. Indien de koper met de uitvoering van zijn verbintenis tot betaling achterop is en wij hem bij aangetekend schrijven tot betaling hebben aangemaand, kunnen wij bij een volgend aangetekend schrijven opteren de geleverde goederen die nog in het bezit zijn van de koper, terug te nemen waardoor de oorspronkelijke koopovereenkomst van rechtswege ontbonden is. In dit geval blijft de volledige gefactureerde prijs door de koper verschuldigd, verhoogd met de intresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling, doch wij zullen de koper crediteren voor de waarde van de teruggenomen goederen, mits aftrek van de demontagekosten en alle kosten die ontstaan uit hoofde van de terugname en rekening houdend met het verlies ondergaan door de terugneming en de waardevermindering door slijtage en technische afschrijving. De afschrijving wordt berekend op basis van 20% voor het eerste jaar en 10% voor elk van de volgende jaren. In geval van abnormale of gedeeltelijke slijtage zal het te crediteren bedrag verminderd worden met de vastgestelde abnormale depreciatie. Wanneer de optie tot terugname in de gestelde voorwaarden aan de koper betekend is, zal deze laatste zich niet kunnen verzetten tegen de terugname door ons.

19. Rechtsbevoegdheid wordt toegekend aan de rechtbanken van Kortrijk en het vredegerecht te Menen.

20. Een creditnota is slechts verrekenbaar als de factuur, waarop ze betrekking heeft, betaald wordt of is.

21. De commissienota door ons opgesteld is alleen dan geldig, als de installateur ons een dubbel ondertekend terugstuurt, waarop hij het inschrijvingsnummer in zijn verkoopdagboek, vermeldt en ondertekent. De verrekening kan slechts geschieden als alle voorafgaande facturen zijn vereffend. Bovendien kan de verrekening slechts geschieden nadat onze vordering waaruit de commissienota voortspruit, door de desbetreffende klant integraal vereffend is.

22. Onze facturen worden door de klanten als aangenomen beschouwd, door de klanten acht dagen na de verzending van de factuur. De eventuele grieven moeten in deze periode per aangetekend schrijven aan ons ter kennis gebracht worden. Na deze periode kan geen klacht meer aangenomen worden en worden de geleverde goederen beschouwd als definitief aanvaard.

23. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt ingeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.


CONDITIONS GENERALES DE VENTE DUPONT NV


Les conditions de vente suivantes sont d'application pour les deux parties sauf au cas où d'autres conditions auraient été expressément déterminées par écrit. Les conditions de vente imprimées sur papier à lettres et autres documents de nos clients ne seront en aucun cas acceptées.

1. Les bons de commande notés par nos représentants ne sont valables qu'après acception par la direction. Celle-ci dispose d'un délai de 15 jours pour refuser un bon de commande.

2. Les offres et les listes des prix ont un caractère purement indicatif et ne nous engagent à rien. Les indications des prix sont celles des marchandises prises dans nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le moyen de transport.

3. Les délais de livraison sont stipulés à titre indicatif et sans obligation de notre part. En aucun cas nous sommes tenus à une indemnité en cas de retard ou livraison tardive. Dans le cas où le délai de livraison est échu le client ne peut pas exiger l'annulation de la commande, sauf notre accord écrit et explicite.

4. Nous sommes autorisés de ne pas exécuter une commande, soit partiellement ou intégralement, en cas de guerre, grève, lock-out, épidémies, incendie et accidents ou chaque cause provoquant un changement dans la situation économique.

5. Les quantités de marchandises reprises sur les bons de commande sont supposées être intégralement réceptionnées par les clients. En cas de refus de réception, après sommation du vendeur, ou en cas de refus de versement de l'acompte prévu et ceci sans aucune raison valable, le vendeur a le droit d'annuler la commande. Dans ce cas, l'acheteur sera mis dans l'obligation de verser des dommages et intérêts pour le montant équivalent à 20% de la valeur totale des marchandises refusées.

6. La firme se réserve le droit d'exiger le paiement d'un acompte de minimum 40% de la valeur de la commande et ceci avant la livraison.

7. La réception des marchandises est supposée de se faire dans nos magasins. Aucune reprise de marchandises ne pourra ainsi entrer en ligne de compte sauf accord préalable. Toutes les pièces et tous les appareils sont garantis contre des défauts de fabrication pour la durée d'une année, du moins si les défauts ne résultent pas de la mise en place ou de l'installation. Les pièces qui présentent des défauts de fabrication constatés seront remplacées en échange de la pièce défectueuse. Notre responsabilité se limite uniquement au remplacement de ces pièces et ceci sans aucune autre forme de remboursement ou de dédommagement. Après échéance d'une année, le vendeur ne doit plus de garantie, même pas celle en vertu de l'article 1641 et suivants du Code Civil.

8. Les marchandises sont uniquement reprises si elles se trouvent en bon état, dans l'emballage original, et font partie de l'assortiment normal. Le numéro du bon de livraison doit également être indiqué. Une diminution de 20% est appliquée sur les prix calculés.

9. La signature du client ou de son installateur, pour réception de la livraison en nos ateliers équivaut à l'acception des marchandises livrées tant en ce qui concerne les quantités que leur aspect extérieur.

10. Nous ne sommes nullement responsables des dommages qui pourraient être portés aux appareils durant leur séjour sur les lieux des travaux ou durant le placement par l'installateur.

11. Il est interdit à notre personnel de porter les marchandises aux étages ou dans les caves.

12. En cas de non-paiement endéans les 30 jours, à partir de la réception de la facture ou de la livraison, le solde dû portera automatiquement et de plein droit un intérêt conforme le taux de l'intérêt de référence de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 7 points et arrondi jusqu'au demi pour cent plus haut.

13. En cas de non-paiement, entier ou partiel, de la dette à l'échéance et sans raisons valables, automatiquement et sans mise en demeure précédante, le solde dû sera majoré de 12% avec un minimum de 50 Euro et un maximum de 2.000 Euro même si un délai de paiement à l'amiable est accordé. En cas de non-paiement le débiteur est obligé de payer les frais non-judiciaires faits par la SA Dupont M. pour encaisser la facture.

14. En cas de non-paiement à Wervicq au jour de l'échéance, partie ou totalité des commandes suivantes seront annulées et le règlement des montants encore dus sera exigé.

15. Pour les factures dont le montant ne dépasse pas 25 Euro, une somme de 2 Euro sera ajoutée pour les frais d'administration.

16. Le paiement d'une facture ne correspond pas à l'acquittement des factures précédentes.

17. Le non-paiement d’une seule facture à la date d’échéance rend toute autre facture non-payée encaissable peu importe leur date d’échéance.

18. La mutation de propriété des marchandises livrées n'a lieu qu'après paiement total. Les marchandises livrées restent la propriété totale de la SA DUPONT jusqu'au règlement complet de la facture. Au cas ou l'acheteur serait en retard de paiement et ceci après que nous l'avons sommé de payer par lettre recommandée, nous pouvons l'aviser par une autre lettre recommandée, de notre droit de reprendre les marchandises encore en sa possession et de mettre ainsi fin à l'accord original de vente, et ceci de plein droit. Dans ce cas, le montant intégral des prix facturés doit toujours être payé par l'acheteur, majoré des intérêts et dommages et intérêts pour paiement tardif. Nous créditerons cependant l'acheteur de la valeur des marchandises reprises, déduction faite des frais de démontage et autres frais créés par la reprise des marchandises et en tenant compte de la perte subie par cette reprise et de la dévaloration par usure et amortissement technique. Cet amortissement est calculé sur base de 20% pour la première année et de 10% pour chacune des années suivantes. En cas d'usure anormale ou partielle, le montant à créditer sera diminué de la dépréciation anormale. Si l'option de la reprise des marchandises concernées est notifiée à l'acheteur, celui-ci ne pourra s'y opposer.

19. Le pouvoir juridictionnel est attribué au tribunal de Courtrai et au Juge de Paix de Menin.

20. Toute note de crédit n'est remboursable par le vendeur qu'à condition que la facture à laquelle elle se rapporte soit payée.

21. La note de commission que nous établissons n'est valable qu'à condition que le client nous ait renvoyé le duplicata signé sur lequel est repris le numéro d'inscription dans son journalier de ventes. Le règlement de cette note ne peut s'effectuer qu'après le paiement de toutes les factures antérieures. En plus le paiement de la note de commission ne peut être réglé qu'après le paiement intégral de la facture sur laquelle la note de commission a rapport.

22. Nos factures sont considérées être acceptées par les clients 8 jours après leur expédition. Les griefs éventuels doivent nous être notifiés par lettre recommandée dans ce délai. Aucune plainte ne sera plus acceptée après ce délai de 8 jours et les marchandises livrées seront considérées être définitivement acceptées.

23. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour les paiements et pour les autres engagements résultant des conditions générales de vente.

EMAIL VERZENDEN

Email adres

Onderwerp

Bericht

OPMAAK OFFERTE

mm

OFFERTE

VERZEND OFFERTE

Naar e-mail adres

Extra info op email

SELECTEER EEN CAMERA

Opgepast  

Paragraph

0

Paragraph

Paragraph

Kies een mand om de artikels aan toe te voegen.

Paragraph

®

TEKST INDEX

FAVORIETEN

A

STAP 1/4 : AFLEVERADRES

Naam:

Straat:

Land:

Postcode:

Gemeente:

STAP 2/4 : REF & CONTACT

Order referentie

Referentie:

Contactpersoon bij levering

Naam:

Telefoon:

Email:

STAP 3/4 : EXTRA INFO

Geef hier uw opmerkingen

en extra bestel info in:

Bericht inspreken

Opname loopt

Opname stopt na 0 sec

Opname afspelen

STAP 4/4 : VOORWAARDEN

Hoe bestellen

SELECTEER EEN KAR

Zoek een klant

PIN:

TRANSFERTAANVRAAG

Paragraph

Extra info:

TRANSFERTAANVRAAG

Paragraph

Extra info:

AANVRAAG AANVULLEN

Paragraph

AANVULLEN VERWERKEN

Onmiddellijk betalen?

PROFORMA

Kies uw betaalmethode

Paragraph